Mga Reward / SMC Points

Mayroon bang anumang limitasyon sa natitirang SMC Points/pag-redeem ng SMC Points?
Maaari kang magkaroon ng hanggang $2,000 SMC Point sa iyong account, sa anumang  partikular na araw. Nangangahulugan ito na hindi maaaring lumampas ng $2,00...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:53 PM