Upang makapagparehistro, paki-download ang App at pindutin ang button na "Sign up."  Kapag nairehistro mo na ang iyong email address at numero ng telepono, makakatanggap ka  ng SMS na code sa pag-verify na kakailanganin mong ilagay sa app upang makapasok sa unang pagkakataon.