Ang kwalipikadong pagbili ay isang pagbiling maaaring kwalipikadong makatanggap ng SMC  Points sa ilalim ng mga tuntunin ng isang partikular na alok na reward. Sa pangkalahatan, ang  kwalipikadong pagbili ay isang pagbili sa pamamagitan ng isang naka-link na payment card  mula sa isang negosyong tinutukoy na kalahok na negosyo sa isang alok na reward. Dagdag pa  rito, ang bawat alok na reward ay may sariling mga tuntuning nagsasaad kung ano ang ituturing  na kwalipikadong pagbili para sa alok na reward na iyon. Halimbawa, maaaring mangailangan  ang isang alok na reward ng pagbiling nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1 sa isang  kwalipikadong negosyo. Dapat ay palagi mong basahin ang seksyong "Paano ito gumagana" ng  bawat alok.