Ang Choose Local San Mateo County App ay inihahatid sa iyo ng County ng San Mateo, at  pinopondohan din ng County ang SMC Points.