Dapat mong ipaalam sa redeeming business na babayaran mo ang isang pagbili sa  pamamagitan ng pag-redeem ng SMC Points. Pagkatapos ay hanapin ang negosyo sa App  gamit ang feature ng paghahanap sa mga screen na ‘Discover’ o ‘Redeem’→ pumunta sa  profile ng negosyo→ i-click ang redeem→ ilagay ang halaga ng SMC Points na gusto mong i redeem at kapag nakita mo na ang screen na nagkukumpirma sa pag-redeem ng halagang  inilagay mo, tapos ka na! Tiyaking ipakita sa kinatawan ng negosyo ang screen ng  kumpirmasyon sa iyong telepono.