Pinal at hindi mababawi ang lahat ng pag-redeem ng SMC Points - nangangahulugan ito na  kung kakanselahin ang transaksyon na may kinalaman sa pag-redeem ng SMC Points, hindi 

mo maibabalik ang na-redeem na SMC Points sa iyong account. Ang eksepsyon lang ay kung  binawi ang redemption transaction dahil sa pagkakamali ng User (halimbawa - maling halaga ang binayaran mo) - sa ganitong sitwasyon, makipag-ugnayan sa customer support sa  chooselocalsmc@colu.com sa loob ng 2 araw ng negosyo mula sa maling redemption  transaction.