Pinal at hindi mababawi ang lahat ng pag-redeem ng SMC Points - nangangahulugan ito na  kung kakanselahin ang transaksyon na may kinalaman sa pag-redeem ng SMC Points, hindi  mo maibabalik ang na-redeem na SMC Points sa iyong account. Samakatuwid, halimbawa,  kung gusto mong magsauli ng mga biniling produkto at humingi ng refund mula sa redeeming  business, direkta ninyong pagkakasunduan ng negosyo ang mga tuntunin sa pagkansela ng  pagbili at anumang refund. Hindi mananagot ang County ng San Mateo sa pag-credit o pag debit ng SMC Points sa iyong account o sa mga negosyo o sa mga account ng negosyo  kaugnay ng naturang pagkansela.  

Ang eksepsyon lang dito ay kung dapat kanselahin ang redemption transaction dahil sa  pagkakamali ng User (halimbawa - maling halaga ang binayaran mo), at inabisuhan mo ang  customer support sa chooselocalsmc@colu.com sa loob ng 2 araw ng negosyo mula sa maling  redemption transaction.