Upang maidagdag ang iyong payment card sa app, pumunta sa screen na ‘Me’ → Linked Cards  at idagdag ang iyong card. 

Maaari kang mag-link ng mahigit isang card at makatanggap ng reward para sa mga  kwalipikadong Pagbiling ginawa mo sa alinman sa iyong mga naka-link na card!