Mag-link ng card

Bakit ako dapat mag-link ng card?
Kapag ini-link mo ang iyong debit o credit card, makakasali ka sa mga alok na reward. Kapag nagawa mo na iyon, maaabisuhan kami tungkol sa iyong mga kwal...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:56 PM
Paano ako makakapag-link ng card?
Upang maidagdag ang iyong payment card sa app, pumunta sa screen na ‘Me’ → Linked Cards  at idagdag ang iyong card.  Maaari kang mag-link ng mahigit isang ...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:56 PM
Anong mga payment card ang maaari kong gamitin
Maaari kang gumamit ng anumang credit card/debit card na ibinigay ng pinansyal na institusyon  ng U.S. 
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:56 PM
Maaari ba akong mag-link sa app ng payment card na hindi ibinigay sa U.S.?
Hindi, mga payment card lang na ibinigay ng pinansyal na institusyon ng U.S. ang maaaring i link.  
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:56 PM
Sinasabi sa Patakaran sa Pagkapribado na naka-link ang aking payment card sa pamamagitan ng Plaid. Ano ang Plaid?
Kapag ili-link mo ang iyong card sa Choose Local San Mateo County, gagawin mo ito sa  pamamagitan ng aming third-party na Plaid upang makuha ang kinakailang...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:57 PM