Hindi, mga payment card lang na ibinigay ng pinansyal na institusyon ng U.S. ang maaaring i link.