Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, hinihikayat ka naming i-double check na walang anumang mali sa pagbabaybay  o character habang inilalagay mo ang iyong impormasyon. Dapat mong gamitin ang parehong  mga kredensyal sa pag-log in para sa online o mobile banking.