Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na hindi masuportahan ng aming provider (Plaid) ang  iyong account dahil sa mga paghihigpit na ipinapatupad sa pinansyal na institusyon. Sa ganitong sitwasyon, pag-isipang mag-link ng ibang card na ibinigay ng ibang  bangko/pinansyal na institusyon.