Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na binago ng bangko ang kanilang paraan ng MFA at hindi  ito sinusuportahan ng aming provider (Plaid). Sa ganitong sitwasyon, pag-isipang mag-link ng  ibang card na ibinigay ng ibang bangko/pinansyal na institusyon.