Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na hindi tumutugma ang ibinigay na username sa orihinal  na username. Madali lang itong ayusin, hinihikayat ka naming i-link ulit ang iyong card gamit  ang tamang username upang palagi mong masulit ang aming app at ma-enjoy ang aming mga  reward.